Stolní kalendář na rok 2024

Jak vypadat a cítit se skvěle celý rok
Cena
169 Kč 89 Kč

Obchodní podmínky

Čl. I – Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je používání, nákup a prodej na stránkách dasakasparova.cz (dále jen předmět koupě), kterou mohou strany uzavírat prostřednictvím webových stránek http://www.dasakasparova.cz.

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikatel Dáša Kašparová, se sídlem Habřina 115, 50303 Habřina, IČ: 48639559. V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Čl. II – Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.dasakasparova.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky na http://www.dasakasparova.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://dasakasparova.cz/vop/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Čl. III – Kupní cena, daňový doklad

3.1 Ve Shrnutí přihlášky a na webové adrese http://dasakasparova.cz najdete všechny ceny služeb včetně DPH (provozovatel a prodejce není registrovaným plátcem DPH).

3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Čl. IV – Způsob a forma platby

4.1 Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu spolehlivé společnosti, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti poskytující platební bránu.

4.2 Současné možnosti plateb:
a) Bankovním tlačítkem online
b) Bankovním převodem: FIO účet 2100071390 / 2010

4.3 Forma platby:
Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře.

4.4 Vrácení peněz a uplatnění 100% garance spokojenosti
Není-li klient spokojen s poskytovanou službou, má právo požádat v průběhu 30 dní od zaplacení služby, o navrácení své investice do služby prostřednictvím emailu, odesláním žádosti o využití garance spokojenosti, ve které uvede svůj registrační email, číslo faktury, kterou byla služba objednána a uhrazena a číslo svého bankovního účtu, na který mají být finanční prostředky zaslány zpět. Klientovi bude následně vystaven dobropis na celkovou částku a do 7 dní mu budou peníze navráceny zpět na jeho bankovní účet.

Čl. V – Odpovědnost

5.1 Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení
této povinnosti ze strany kupujícího.

5.2 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Čl. VI – Cookies

Webové stránky Dáši Kašparové používají cookies k tomu, aby balo možné sledovat preference návštěvníků a aby Dáša Kašparová mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili tyto stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Čl. VII – Ochrana údajů

7.1 Prohlášení prodávajícího: Dáša Kašparová se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

7.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

7.3 Dobrovolným zadáním e-mailové adresy do příslušných formulářů, zadavatel poskytuje provozovateli stránek dasakasparova.cz souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním reklamních sdělení souvisejících s obsahem stránek projektu dasakasparova.cz. Svůj souhlas může zadavatel kdykoliv odvolat kliknutím na k tomuto účelu zasílaný odkaz, který je součástí emailové komunikace nebo zasláním požadavku na vyřazení z databáze příjemců newsletteru projektu na emailovou adresu: dasa@dasakasparova.cz.

7.4 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: www.dasakasparova.cz/VOP/

7.5 Provozovatel stránek Dáša Kašparová je registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00055741.

Čl. VIII – Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.dasakasparova.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Podnikatel Dáša Kašparová si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.dasakasparova.cz a je označena datem účinnosti.

Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální  verzí obchodních podmínek.